Algemene voorwaarden Business Club

Hét platform voor internationaal zakendoen!

Algemene voorwaarden Business Club

Stichting WTC Business Club (hierna te noemen ‘de Business Club’) zet zich in voor de diensten of faciliteiten die zij haar leden aanbiedt. De hierin opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon (`het lid’) die in deze overeenkomst wordt genoemd.

1. Productdefinities

1.1 Het lidmaatschap geeft toegang tot alle activiteiten van de Business Club. Dit kan gaan om verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld vergaderingen, informatiebijeenkomsten, landenbijeenkomsten, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en excursies. Het lidmaatschap biedt voordelen bij zowel regionale als internationale bijeenkomsten.

2. het lidmaatschap

2.1 Duur

Het lidmaatschap geldt voor een periode van één jaar en wordt telkens – tenzij er tijdig opzegging van het lidmaatschap is ontvangen – automatisch verlengd met één jaar.

2.2 Beëindiging van het lidmaatschap

Zowel de Business Club als het lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke kennisgeving daartoe aan de wederpartij. Opzegging van het lidmaatschap, door het lid, met als doel het lidmaatschap in het jaar volgend te beëindigen, dient vóór 1 december van het lopende jaar ontvangen te zijn.

2.3 Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap

Voor zover krachtens de geldende wet is toegestaan kan de Business Club het lidmaatschap overeenkomst per direct, zonder noodzaak tot enige nadere procedure, beëindigen door kennisgeving daartoe aan het lid indien het lid in staat van faillissement raakt, in liquidatie verkeert, niet tijdig zijn schulden kan voldoen, tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarbij dit onherstelbaar is, of diens gedrag, of dat van iemand die met zijn toestemming of op zijn uitnodiging aanwezig is bij één van de bijeenkomsten georganiseerd door de Business Club, en zich niet gedraagt naar de normale fatsoensnormen, één en ander door de Business Club naar haar uitsluitend oordeel te bepalen. Indien de Business Club het lidmaatschap om een van deze redenen beëindigt, beëindigt zij niet de eventuele lopende verplichtingen van het lid zoals de jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap.

3. Klachten en wettelijk kader

3.1 Indienen klachten

Alle formele klachten en kennisgevingen dienen schriftelijk te zijn gericht aan het bestuur van de Business Club. Dit kan via het mailadres businessclub@wtctwente.eu

3.2 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst valt onder het Nederlands recht.

4. Aansprakelijkheid

De Business Club is niet aansprakelijk voor enig verlies van de onderneming of het lid van persoonlijke aard in welke zin dan ook.

Het lid doet uitdrukkelijk en specifiek afstand van haar eventuele recht op schadevergoeding dienaangaande en verplicht zich ertoe geen vordering tot schadevergoeding te zullen indienen ter zake van directe, indirecte, exemplarische, bijzondere of (gevolg)schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot derving van handel, omzet, winst of het verlies van gegevens welke om enigerlei voortvloeit uit of in verband met dit lidmaatschap, enige tekortkoming in de op grond daarvan verleende diensten, enige fout of nalatigheid in dat verband of enige tekortkoming.

5. Lidmaatschap vergoeding

5.1 Het lid ontvangt jaarlijks een factuur voor het lidmaatschap van de Business Club. Het lid verplicht zich er toe de factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen zonder inhouding van welke aard dan ook.

5.2 Vergoeding wegens niet-tijdige betaling

Indien het lid vergoedingen niet tijdig betaalt, kan de Business Club vanaf de datum van opeisbaarheid 2% rente per maand over de openstaande bedragen in rekening brengen, met een minimum van EUR 12,50 per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Indien het lid enig deel van een door het lid verschuldigde factuur betwist, dient het lid het onbetwiste deel toch tegen de datum van opeisbaarheid te betalen bij gebreke waarvan abonnee een toeslag wegens niet-tijdige betaling verschuldigd is

5.2 De Business Club kan jaarlijks besluit om een verhoging van de vergoeding door te voeren voor het volgende jaar. Het gaat dan om een verhoging van de vergoeding gelijk aan het percentage voor de stijging van het consumentprijsindexcijfer (CPI) opgesteld door het CBS. De vergoeding voor het lidmaatschap wordt niet gewijzigd indien een prijsindexering leidt tot een lagere lidmaatschapsprijs dan de laatst geldende.